Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI

I. PRZEDMIOT

Artykuł 1 Niniejsze ogólne warunki są przeznaczone do regulowania stosunków między „stroną obrotu” Ltd., spółką zarejestrowaną pod prawa handlowego Republiki Bułgarii, z siedzibą: c. Szumen, ul „Dimtcho Debelyanov” № 4, UIC 201 735 987. reprezentowane przez Jechka Simeonova Marinovą, numer VAT: 201735987 BG, telefon kontaktowy: 0878155775, email: office@aeropik.com , a użytkowników.

Artykuł 2 Niniejsze OGÓLNE WARUNKI stanowią umowę między Użytkownikiem a  www.aeropik.pl , uprawniającą do korzystania z usług serwisu  www.aeropik.pl  na warunkach określonych poniżej. Rejestrując się na stronie  www.aeropik.pl  , wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW i wszelkich późniejszych zmian w tym zakresie, a Ty jesteś zobowiązany do ich przestrzegania.

Art. 3 PART TRADING Ltd. jest administratorem danych osobowych, zarejestrowanym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych pod numerem 425240. PART TRADING Ltd. gwarantuje integralność informacji zawierających dane osobowe dostarczone przez użytkowników podczas procesu rejestracji. Ujawnianie jest możliwe tylko w przypadkach, gdy organy państwowe lub urzędnicy upoważnieni przez prawo żądają informacji w celu wymagania i zebrania informacji zawierających dane osobowe oraz zgodnie z ustawowym nakazem.

Art. 4 „PART TRADING” Spółka z oo dokłada wszelkich starań, aby utrzymać stronie internetowej www.aeropik.pl  prawdziwe, dokładne i aktualne danych.Powodem nie wyklucza sporadycznie występują obiektywne nieścisłości lub braki. „PART TRADING” Spółka z oo nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w tym wszelkie szkody wynikające lub związane w jakikolwiek sposób z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania  www.aeropik.pl  PART TRADING Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzone nieścisłości producenta produktu dotyczące cech produktu, w tym obrazów produktów.

II. WARUNKI REJESTRACJI

Art.5 Aby dokonać zakupów na stronie  www.aeropik.pl, każdy użytkownik musi: 

Aby wypełnić internetowy formularz rejestracyjny online, znajdujący się na stronie  www.aeropik.pl. Wypełniając elektroniczny formularz rejestracyjny, użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia kompletnych i poprawnych danych dotyczących swojej tożsamości i innych danych wymaganych przez formularz elektroniczny oraz do ich aktualizacji w ciągu 7 dni od ich zmiany. www.aeropik.pl  daje możliwość zarejestrowania się jako podmiot prawny, ponieważ wszystkie dane firmy niezbędne do wystawienia faktury są wprowadzane przy rejestracji.

Artykuł 6. Użytkownik gwarantuje, że dane podane w procesie rejestracji są prawdziwe, kompletne i dokładne, aw przypadku tych ostatnich będzie aktualizować je niezwłocznie. Jeśli użytkownik poda fałszywe informacje lub nie są widoczne zmiany w terminie określonym powyżej,  www.aeropik.pl  ma prawo natychmiast i bez rejestracji powiadomienia użytkownika i dostępu do profilu klienta zawieszenia.

ART. 7 Kontaktując się z  www.aeropik.pl drogą elektroniczną lub telefonicznie, użytkownik oświadcza, że ​​zna te ogólne warunki, zgadza się z ich treścią i jest zobowiązany do ich przestrzegania. Niniejsze ogólne warunki dotyczą również zamówień składanych telefonicznie. Połączenia telefoniczne są rejestrowane, aby poprawić jakość usługi.

Art.8  www.aeropik.pl potwierdza rejestrację dokonaną przez Użytkownika, wysyłając list na adres e-mail Użytkownika, na który wysyłane są informacje o aktywacji rejestracji.

III. ZAMÓWIENIE

Art.9 Konsumenci zawierają umowę sprzedaży ze stroną www.aeropik.pl po:  

dokonanie rejestracji i dostarczenie niezbędnych danych, jeśli Użytkownik nie zarejestrował do tej pory; wejście do systemu zamówień na stronie  www.aeropik.pl poprzez identyfikację według nazwy i hasła; wybór jednego lub więcej oferowanych towarów i dodanie ich do listy zamówień; dostarczanie danych dotyczących dostawy; wybór metody płatności; potwierdzenie zamówienia

Art.10 Zamówienia są przetwarzane przez zespół na stronie  www.aeropik.pl  w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00. Wszystkie zamówienia złożone poza wyznaczonym okresem są przetwarzane w następnym dniu roboczym.

Artykuł 11  www.aeropik.pl  dostarcza towar w ciągu 2-3 dni roboczych pod adres wskazany przez Użytkownika, jeśli został on sporządzony i potwierdzony do godziny 16:00. www.aeropik.pl  nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd.

IV. PŁATNOŚCI

Artykuł 12  www.aeropik.pl  oferuje kilka sposobów płatności towarów:

Kartą kredytową/debetową

- Karty europejskie pobierają dodatkowe 1,9% całkowitej kwoty
- Międzynarodowe karty wydane poza Europą i Wielką Brytanią obciążą dodatkowe 3,25% całkowitej kwoty

przelew bankowy na rachunek bankowy PART TRADING LTD

- Płatność nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza standardową opłatą za przelew, zgodnie z taryfą Twojego banku.

Artykuł 13 Jeżeli wybrałeś formę płatności przelewem, przeniesienie kwoty zamówienia na konto „Part Trading” Ltd. jako podstawa przekładu podając porządek.

 

Informacje dotyczące płatności:

Beneficjent: Part Trading Ltd

Bank: ProCredit Bank AG Germany

Profil: DE80 5021 0800 0084 4200 00

BIC: PRCBDEFFXXX

V. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI STRON

Art. 15 Przepisy niniejszego rozdziału tych warunkach mają zastosowanie do członków, których zgodnie z danymi określonymi na zawarcie umowy sprzedaży lub rejestracji  www.aeropik.pl, można wnioskować, że konsumenci w rozumieniu ustawa o ochronie konsumentów, ustawy o handlu elektronicznym Parlamentu Europejskiego i / lub dyrektywy 97/7 / WE z dnia 20 maja 1997 roku w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.

Artykuł 16 (1) Główne cechy towarów są określone w profilu każdej pozycji na stronie  www.aeropik.pl.

(2) Cena towarów z uwzględnionym podatkiem jest określona w profilu każdej pozycji na stronie  www.aeropik.pl.

(3) Wartość kosztów pocztowych i transportowych nieuwzględnionych w cenie towarów zostanie określona i podana Użytkownikowi w profilu każdego towaru na stronie  www.aeropik.pl.

(4) Sposób zapłaty, dostawy i wykonania umowy zostanie określony w niniejszych Ogólnych Warunkach.

(5) Informacje przekazane Użytkownikom na mocy niniejszego artykułu są aktualne w momencie ich wizualizacji na stronie  www.aeropik.pl przed zawarciem umowy sprzedaży, jak  www.aeropik.pl  zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmienić bez powiadomienia. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne sprawdzanie warunków korzystania udostępnili informacje o cenach, dostępności itp, należy niezwłocznie poinformować w przypadku, że zostały jakieś zmiany.

(6) Warunki dostawy poszczególnych towarów są obowiązkowe wskazane przez  www.aeropik.plPrzed zawarciem umowy należy podać całkowitą wartość zamówienia dla wszystkich towarów w nim zawartych.

Art. 17 (1) Konsument zgadza się, że przedsiębiorca ma prawo zaakceptować zaliczkę na umowy zawarte z użytkownikiem na zakup i sprzedaż towarów oraz ich dostawę.

(2) Konsument sam decyduje, czy zapłacić akceptantowi cenę za dostawę towarów przed dostawą, czy w momencie dostawy.

18. (1) Zgodnie z artykułem 50 CPA, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość bez podania powodu, bez odszkodowania lub kary i bez ponoszenia żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów w dół w art. 54 ustęp 3 i artykułu 55 CPA, w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru od niego lub osoby trzeciej innej niż przewoźnik i wskazana przez użytkownika lub gdy konsument zamówił wiele produktów w jednym zamówieniu tego dostarczane są oddzielnie od daty przyjęcia ostatniego przedmiotu.

(2) Konsument jest uprawniony, bez należytego odszkodowania lub kary i bez podania przyczyny, do zwrotu towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

Klient musi najpierw wyrazić chęć zwrotu produktu, wysyłając e-mail na adres  office@aeropik.com

Prawo odstąpienia / zwrotu towarów / może być wykonywane tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: Towary muszą być:

 w oryginalnym opakowaniu;

 nowy wygląd fabryki nie jest zakłócany, wszystkie etykiety fabryczne nie są uszkodzone ani usunięte;

 niezadrukowany;

 brak śladów użycia, instalacji lub innego trybu działania;

 towarzyszą wszystkie dokumenty wydane przez zamówienie, pokwitowanie, pokwitowanie lub fakturę.

Towary należy odesłać na adres Part Trading Ltd:

Part Trading Ltd

9700 Shumen

Bułgaria

4 Dimcho Debelyanov Str

tel.: +359878155775

Part Trading Ltd nie może ponosić odpowiedzialności za zwrot kwot towarów, które nie spełniają powyższych wymagań.

Wraz z towarem klient musi wypełnić formularz zwrotu towarów.

(3) Konsument jest zobowiązany do zapłaty kosztów zwrotu towarów, w tym kosztów transportu itp. przesyłki kurierskie lub bankowe związane ze zwrotem zapłaconej ceny zakupu. W przypadku odmowy odbioru towaru Konsument zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu za jego wysłanie i zwrot.

Zwroty za zwrócone towary są płatne w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i wypełnionego formularza zwrotu od klienta. Kwoty za przesyłkę ekspresową zrealizowaną na terytorium Bułgarii i procentową opłatę za zamówione towary (2% od wartości towarów) nie podlegają zwrotowi.

Zwroty są zwracane przez przelew bankowy. Opłaty za przelew na zwrócone kwoty ponosi Klient. Można znaleźć formularz zwrotu towarów tutaj. 

Artykuł 19 Po otrzymaniu przez Użytkownika towarów jest zobowiązany do dokonania przeglądu i jeśli znalezione ewidentnych braków, brak niektórych akcesoriów towarzyszących i / lub któregokolwiek z wymaganych dokumentów z prawem, natychmiast informuje o tym osobę składającą podaż . W przypadku jego braku, towary uważane są za zatwierdzone, klient traci prawo do żądania później, że produkt dostarczany jest z oczywistych wad, brak niektórych akcesoriów towarzyszących i / lub któregokolwiek z wymaganych dokumentów legislacyjnych. Zwroty towarów zakupionych od www.aeropik.pl być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konsumentów oraz zgodnie z warunkami ich gwarancji handlowej.  

Artykuł 20 Warunki gwarancji

Gwarancja 24 (dwadzieścia cztery miesiące) od daty zakupu.

Gwarancja ogranicza się do wad produkcyjnych.

Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wady wynikłe z:

błędy instalacji,

przeciążenie z powodu wycieku systemu,

uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez wypadek,

mechaniczne uszkodzenia gumowych części / poduszek powietrznych /

złośliwe działania itp.

Usterki spowodowane nieprzestrzeganiem instalacji lub nieprawidłowymi instrukcjami instalacji,

niewłaściwa obsługa,

niewłaściwa konserwacja i zaniedbanie ze strony właściciela i / lub użytkownika pojazdu,

nietypowa obsługa i przeciążenie pojazdu,

zarządzanie wyjątkowo złymi drogami z dziurami i przeszkodami,

udział samochodu w zawodach, rajdach i innych.

Wniesienie roszczenia towarzyszy opis problemu, a także zdjęć office@aeropik.com - przedstawienie oficjalnych wpływów podatkowych do zakupu - paragon, rachunek za pobranie lub faktury.

Część jest wysyłana za pośrednictwem sprzedawcy producenta, który autoryzuje ważność reklamacji. Jeśli producent zatwierdzi reklamację, przedsiębiorca zastępuje część klienta. Koszty wysyłki zwrotnej odbywają się na koszt klienta.

Wymienione części i zespoły podczas gwarancji nie przedłużają gwarancji. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, systemów i agregatów wymienianych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja nie obejmuje straty, utracone korzyści oraz dodatkowych kosztów związanych z czasem do naprawienia szkody (pobyt i / lub utratę przychodów i / lub zysków, kary pozbawienia użytkowania, utraty wynajęcia, niewydolność podróży lub niezdolności do transportu osób, towarów lub materiałów itp.)

(1) Przy zakupie amortyzatora i wpłaceniu "kaucji" termin zwrotu starej części wynosi 12 miesięcy, licząc od daty zakupu.

Art. 21. Podczas odwiedzania Strony może ona instalować pliki "cookie" na swoim komputerze. Cookie to plik, który rejestruje informacje związane z badaniem miejscu z tego samego komputera (np. Odwiedzane strony, datę i czas egzaminu, a następnie łączy) oraz że ułatwi wizytę, dzięki czemu łatwiej i szybciej identyfikacyjnej przeglądaj dostęp do informacji, których szukasz. Można usunąć th haków, które są zainstalowane na komputerze, w dowolnym czasie i zapobiec retencji nowych haków TH i otrzymywać powiadomienia przed zainstalowaniem nowych haków ustawiając przeglądarkę. Proszę odwiedzić sekcję pomocy swojej przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji na temat włączania i wyłączania tych funkcji. Pamiętaj, że możesz nie skorzystać z niektórych naszych usług,

Art. 22. Znaki handlowe użyte na tej stronie są własnością ich właścicieli. O ile nie wskazano inaczej, logo firmy, jej marek, tekst, obrazy, zdjęcia, cytowany w Witrynie są własnością Spółki. Nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Spółki.

23. Na nierozliczone w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawodawstwa w Bułgarii. Wszelkie spory dotyczące interpretacji i egzekwowania niniejszego Regulaminu oraz w zakresie interpretacji i realizacji umów sprzedaży zdalnie zamówionych  www.aeropik.pl  towarów będą rozstrzygane w drodze porozumienia. W przypadku braku takiej jurysdykcji, a jeśli nie zdefiniowano imperatyw, spór zostanie przekazana do zatwierdzenia przez właściwy sąd w Szumen, Zgodnie z zasadami plemiennej jurysdykcji w Kodeksie postępowania cywilnego, tj. - Sąd Rejonowy Szumen lub Sądu Rejonowego Szumen.